امام صادق علیه السلام: سه چیز زندگی را خوش می کند؛ هوای پاک، آب فراوان گوارا، زمین نرم و سست (آماده زراعت).

شرح وظایف اداره حقوقی

-مطالعه و تحقیق در خصوص قوانین و مقررات محیط زیست و ارایه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی.

-اقدام در تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری  و طبقه بندی رونوشت مصوبات.

-طرح دعاوی حقوقی و شکایات کیفری و دفاع و تنظیم لوایح.

-تعقیب و پیگیری دعاوی و شرکت در جلسات دادرسی و قرارهای کارشناسی و معاینه محل.

-پیگیری اجرای احکام صادره و شرکت در جلسات مراجع مختلف قضایی، دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع ذیصلاح.

-اعلام نظر و ارایه مشاوره حقوقی به مدیریت و واحد های مختلف ستادی و شهرستانها و شرکت درکمیسیون های مختلف و شوراها و اظهار نظر حقوق در مسایل ذیربط.

-آموزش قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست به کارکنان.

-تهیه آمار  و گزارش عملکرد امور حقوقی و ارایه به مراجع ذیصلاح.

-برنامه ریزی و نظارت بر وظایف سایر کارشناسان حقوقی اعم از اداره کل و شهرستانها.

-تهیه و تنظیم قرار دادهایی که مابین اداره کل واشخاص حقیقی و حقوقی منعقد میگردد و انجام تشریفات قانونی آنها جهت اجرا.

-ارایه مشاوره حقوقی،تهیه و تنظیم پیش نویس لایحه و شرکت در مراجع قضایی جهت دفاع از حقوق کارکنان در ارتباط با وظایف شغلی.

-اقدام در جهت ارتباط با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی،قضات دادگستری، مدیران استانی و آشنا نمودن آنان با فعالیت و وظایف قانونی  سازمان.

- رسیدگی با شکایات واصله اشخاص و مراجع در ارتباط با قوانین و مقررات جاری و نحوه  اجرای آن در اداره کل  و تهیه پاسخ با همکاری واحد های ذیربط و شرکت در جلسات رسیدگی به شکایات.