امام صادق علیه السلام: سه چیز زندگی را خوش می کند؛ هوای پاک، آب فراوان گوارا، زمین نرم و سست (آماده زراعت).

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

-اخذ شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکردی از سازمان.

-اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم.

-نظارت بر حسن اجرای برنامه ارزیابی عملکرد در اداره کل و واحد های تابعه.

-جمع آوری و ارائه فرم های تکمیل شده و مستندات آنها به کمیسیون تحول اداری اداره کل.

-همکاری و هماهنگی با کمیسیون تحول اداری اداره کل به منظور تعیین و تایید امتیازات.

-انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد از طرف مراجع ذیصلاح ارجاع میگردد.

-انجام بازرسی های مستمر دوره ای و یا موردی از واحد های تابعه جهت سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها، دستورالعمل ها،ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی به منظور یافتن کاستی ها، سوء مدیریت و انحرافات از سیاست های تعیین شده ارائه اره حل ها و پیشنهادات برای رفع آنها.

-بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحد های مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با اربابان رجوع.

-تهیه گزارش ادواری در فواصل ماهانهفسه ماهه و سالانه برای اطلاع مدیران کل استان از عملکرد واحد های مختلف.

-اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

-دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم(مراجعان) از واحد های و کارکنان اداره کل.

-بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.

-پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهاد های واحد های تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.

جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای مدیرکل استان به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.

-انجام سایر امور مربوط که توسط مقام مافوق ارجاع میگردد.