پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

شرح وظایف واحد روابط عمومی و رسانه

- برقراری و گسترش ارتباط بین اداره کل وسایر دستگاههای دولتی و موسسات و تبادل اطلاعات درزمینه فعالیت های مربوط.

- برگزاری مصاحبه ها، كنفرانس ها و سمینارها و بازدیدها در ارتباط با وظایف و فعالیتهای اداره کل.

- جمع آوری نظرات مردم در زمینه های فعالیت های اداره کل از طرق مختلف و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و انعكاس آن به مسئولان .

- تنظیم و توزیع گزارشهای خبری از فعالیتهای اداره کل و اعلام اخبار مربوط به سازمان به رسانه های گروهی جهت اطلاع همگان.

-تهیه جزوات، بروشور، تراکت و... در زمینه تمامی فعالیت های اداره کل با نظر مقام ما فوق.

 -پیگیری در تنظیم وقت و انجام ملاقات های مردمی مدیرکل و معاون ها.

- ضبط و نگهداری آمار فعالیت ها و بولتن های خبری اداره کل به منظور فراهم آوردن امكان دسترسی به اطلاعات و آمار مورد نیاز در زمینه عملكرد .

- پاسخگویی به مسائلی كه در رسانه های گروهی در ارتباط با وظایف و فعالیتهای اداره کل منعكس می گردد با همكاری واحدهای ذیربط

- اطلاع رسانی در خصوص اعیاد ه آیین های و مناسبت های ویزه ملی و مذهبی و برگزاری آن.

- هماهنگی در برگزاری مصاحبه های مدیران و كارشناساناداره کل با رسانه های گروهی

- همکاری با واحد آموزش و پزوهش و سایر واحد های اداره کل در زمینه ارتقاء و نشر و اشاعه فرهنگ زیست محیطی و آموزش همگانی .

- همکاری و هماهنگی در زمینه ماموریت های خارج از کشور کارکنان اداره کل.

-دریافت و نگهداری و استفاده از دستگاههای مختلف:سمعی و بصری،عکاسی،فیلم برداری و... و موارد مختلف مربوط.

-عکس برداری،فیلم برداری و ثبت وقایع در زمینه فعالیت های اداره کل و حفظ و اشاعه آن.

-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.