پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

گروه آموزش و پژوهش

- اجرای دوره های آموزشی بر اساس تقویم آموزشی سازمان و استان و نظارت برحسن اجرای آن.

- برنامه ریزی جهت تامین نیازهای آموزشی کارکنان و اعلام آن به سازمان و مراجع ذیصلاح استانی.

- تهیه و تدوین برنامه های آموزشی برای مسئولان استانی و گروههای مخاطب اجتماعی جهت دانش افزایی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی با هدف جلب حمایت آنها.

- تعامل و برقراری ارتباطات آموزشی – فرهنگی در زمینه محیط زیست با دستگاههای اجرایی استان.

- ارزشیابی و نظارت برانجام فعالیتهای آموزشی واحدهای تابعه و ارائه گزارش های مربوطه.

- همکاری در انجام طرحها و پروژه های افکارسنجی جهت تاثیرگذاری آموزشهای ارائه شده به گروههای مخاطب اجتماعی.

- همکاری با واحد روابط عمومی و رسانه در زمینه برگزاری مراسم و جشنواره ها در ایام و مناسبتهای زیست محیطی با هدف آموزش و جلب مشارکت مردم در حفاظت محیط زیست.

- همکاری درخصوص تهیه و تولید منابع آموزشی ( نوشتاری – صوتی – تصویری ) با بهره گیری از تکنولوژیهای نوین آموزشی برای مخاطبین اجتماعی.

- توزیع فیلمهای مستند آموزشی ، کتب ، بروشور و..... درخصوص حفاظت از محیط زیست مابین گروههای مخاطب اجتماعی.

- همکاری با رسانه های گروهی و موسسات فرهنگی ، تبلیغاتی جهت ترویج و اشاعه فرهنگ زیست محیطی به منظور ارتقای سطح آگاهیهای عمومی.

- ایجاد ، گسترش و نگهداری آرشیو عکس و فیلمهای آموزشی زیست محیطی اداره کل.

- تهیه و تولید نشریات علمی ، پوستر ، بروشور و..... در زمینه حفاظت محیط زیست.

- توسعه ارتباط با سازمان های مردم نهاد زیست محیطی ( سمن ) استان و بهره گیری از نظرات و تجارب حاصله بمنظور حفاظت مطلوب از محیط زیست.

- حمایت مادی و معنوی از تلاش ها و فعالیتهای گروههای داوطلب و سازمان یافته در زمینه محیط زیست.

- انتقال مفاهیم مشارکت در مباحث زیست محیطی به نیروهای تاثیرگذار و موثر در عرصه های عمومی.

- جلب و همکاری مشارکت جوامع محلی در زمینه حفاظت محیط زیست. 

- توجه خاص به مشارکت جوانان و نوجوانان بویژه دانش آموزان در فعالیت های زیست محیطی با مشارکت بخش غیر دولتی.

- همکاری در اجرای پروژه های مربوط به بهره گیری از رهیافتهای مشارکتی در زمینه حفاظت از محیط زیست.

- همکاری با دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان در راستای اهداف و وظایف مربوط.

- همکاری با ستاد در تهیه گزارشهای اقتصادی در زمینه رابطه فقر و تخریب محیط زیست.

- همکاری با کارشناسان ارزیابی زیست محیطی بمنظور تعیین اثرات اقتصادی برنامه های توسعه بر محیط زیست.

- همکاری با ستاد در تهیه گزارش و بررسی تاثیر اقتصادی سوانح و بلایای طبیعی نظیر سیل ، زلزله و خشکسالی و.... بر محیط زیست و محاسبه اقتصادی و برآورد هزینه های برنامه های جبرانی زیست محیطی.

- همکاری با ستاد در تعیین هزینه های ناشی از فعالیت های اقتصادی که منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست یا برداشت از دارائی های طبیعی می گردند.

- شناخت نیازها و تدوین اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی اداره کل در حوزه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار.

- همکاری و نظارت براجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی استان براساس شرح خدمات تیپ مربوط.

- ایجاد بانک اطلاعات پژوهشی استان در زمینه محیط زیست.

- برگزاری جلسات شورای پژوهشی و تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات و پیگیری مصوبات آن.

- تهیه و تدوین گزارشهای ادواری از فعالیتهای پژوهشی استان.

- توسعه و تجهیز و اداره امورکتابخانه استان با مشارکت بخش غیر دولتی.

- گردآوری منابع علمی تخصصی در زمینه محیط زیست ، ساماندهی این منابع و اشاعه اطلاعات سازمان یافته به مراجعین.

- ایجاد پایگاه اطلاعات آماری در زمینه های مختلف زیست محیطی به منظور پشتیبانی اطلاعاتی ، تهیه و تنظیم برنامه و تمرکز کلیه آمارها و اطلاعات لازم جهت ارائه خدمات اطلاع رسانی در بخش محیط زیست.

- تهیه و تنظیم گزارشات عملکرد آماری از فعالیتهای اداره کل.

- بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و سنجش از دور ( RS ) با توجه به اهداف و وظایف اداره کل.

- گردآوری و تنظیم گزارش های عملکردی و اقدامات واحدهای تابعه و ارائه آن بصورت ادواری به مراجع ذیصلاح.

-انجام سایر امور مربوط که از سوی مقام مافوق ارجاع میشود.