امام علی علیه السلام فرمودند: تقواى الهى را درباره بندگان خدا و شهرهاى او رعایت کنید؛ زیرا حتى از اماکن و حیوانات از شما سؤال خواهد شد.

نمودار کیفیت هوا در یک ماه گذشته

کیفیت هوا

برای امروز هیچ اطلاعاتی ثبت نشده است!