امام صادق علیه السلام: سه چیز زندگی را خوش می کند؛ هوای پاک، آب فراوان گوارا، زمین نرم و سست (آماده زراعت).

نمودار کیفیت هوا در یک ماه گذشته

کیفیت هوا

برای امروز هیچ اطلاعاتی ثبت نشده است!