پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

اطلاعیه‌ها شهریور ۱۳۹۹

توسط محمدنبی حسنوند

آگهی مزایده عمومی شماره 1099003462000001 و شماره مزایده مرجع 1

فروش سه دستگاه خودروی دولتی قابل شماره گذاری

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان در نظر دارد سه دستگاه خودروی قابل شماره گذاری  به شرح جدول ذیل را با بهره گیری از        سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده فوق الذکر بصورت الکترونیکی بفروش برساند.

بیشتر بخوانید ...