پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي

- مطالعه و بررسی وضعیت تنوع زیستی گونه های مختلف گیاهی و جانوری در مناطق تحت مدیریت استان.

- پژوهش و مطالعه ( جمع آوری، شناسایی و رده بندی ) گونه های گیاهی و جانوری حمایت شده و در معرض تهدید بامشارکت بخش غیر دولتی در سطح استان.

- جمع آوری نمونه های گاهی و جانوری با هدف ایجاد بانک ژن و نمایشگاههای تاریخ طبیعی با مشارکت بخش غیردولتی در سطح استان.

- بررسی نیازمندی های استان در زمینه ایجاد کارگاههای تاکسیدرمی و باغ وحش و نظارت و کنترل بر نحوه فعالیت، ورود و خروج گونه های جانوری در این مراکز.

- همکاری با ستاد در بررسی، شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص حفاظت سایت های گیاهی جانوری و زمین شناسی در اکوسیستم های حساس شکننده.

- مطالعه و بررسی بمنظور شناسایی نواحی و مناطق مهم پراکنش و کانون های زیستی گونه های گیاهی و جانوری با هدف اجرای اولویت های حفاظتی براین نواحی.

- انجام اقدامات لازم در زمینه های پوست آرایی، پوست پیرایی، دیوراماسازی ( طراحی محیط ) و پانل سازی از طریق بخش غیر دولتی.

- همکاری در زمینه تاسیس و تکمیل موزه های تاریخ طبیعی استان و اقدامات جهت ایجاد غرفه های جدید و نمایشگاهها با همکاری واحدهای مربوطه.

- فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت بازدید عموم از موزه ها و نمایشگاهها با مشارکت بخش غیر دولتی.

- برنامه ریزی در زمینه فعالیتهای موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاههای مربوط و پیش بینی بودجه مورد نیاز.

- همکاری با ستاد به منظور تهیه و تدوین اصول و ضوابط حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع حیات وحش کشور به منظور مدیریت بهینه این منابع ( شامل پستانداران، پرندگان، ‌خزندگان،‌ دوزیستان و ماهیان آبهای داخلی به استثناء گونه های دریایی ).

- شناسایی، تعیین جمعیت،‌ نرخ زاد آوری و سایر پارامترهای زیست شناختی گونه های مختلف حیات وحش ( شامل پستانداران، پرندگان، ‌خزندگان،‌ دوزیستان و ماهیان آبهای داخلی به استثناء گونه های دریایی ) با مشارکت بخش غیر دولتی در سطح استان.

- انجام سرشماری و آماربرداری از حیات وحش و تجزیه و تحلیل داده ها و ارسال اطلاعات به دفتر ذیربط سازمان.

- تجزیه و تحلیل کمی و کیفی جمعیت حیات وحش و به ویژه گونه های قابل شکار در مناطق تحت مدیریت با بهره گیری از سرشماری سالانه و ارائه به سازمان.

- تهیه و تدوین طرحها و پروژه های مرتبط با حیات وحش و پیگیری برای تصویب و تامین اعتبارات لازم جهت اجرای آنها به منظور توانمند سازی مدیریت حیات وحش استان.

- انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور اعلام ممنوعیت و محدودیت های مکانی، زمانی و گونه ای از منابع حیات وحش استان با هماهنگی سازمان.

- همکاری با ستاد درخصوص انجام مطالعات مربوط به بیماریهای شایع در حیات وحش استان و پیشنهاد اعمال نظارت برحسن انجام اقدامات ضروری برای درمان و پیشگیری از شیوع بیماریها و آموزش های مورد نیاز در این خصوص.

- اجرای عملیات جمع آوری و تکمیل اطلاعات علمی و تخصصی مربوط به حیات وحش و آبزیان استانی با مشارکت فعال واحدهای ذیربط و همکاری دانشگاهها و موسسات پژوهشی به منظور تهیه اطلاعات پایه.

- بررسی و اعلام نظر تخصصی در مورد طرحها و یا مواردی که در آن به طریقی اقدام به نگهداری گونه هایی از حیات وحش در اسارت می گردد.

- بررسی وضعیت بیولوژیکی و نظارت مستمر بر ضوابط زیستی گونه هایی از حیات وحش که در اسارت نگهداری می شوند.

- اظهارنظر درخصوص امکانات تخصصی و آزمایشگاهی مورد نیاز برای انجام مطالعات مرتبط با حیات وحش و بیماریهای مرتبط با آن.

- زمینه سازی و فراهم کردن بستر لازم برای مشارکت بخش خصوصی در حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش استان براساس قوانین و مقررات مربوطه.

- بررسی و اعلام نظر تخصصی در خصوص خسارات وارده بر دام و محصولات کشاورزی توسط حیات وحش.

- همکاری با واحد آموزش و پژوهش بمنظور آشنا نمودن افراد متخصص، تشکل های غیر دولتی و علاقمندان طبیعت و شکارچیان با وظایف سازمانی با هدف جلب حمایت و همکاری آنها.

- تجدید نظر در مناطق تحت مدیریت استان و انتخاب مناطق طبیعی و زیستگاههایی که دارای ویژگیهای منحصر بفرد اکولوژیک هستند به منظور تکمیل شبکه مناطق تحت حفاظت با هماهنگی سازمان.

- تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت استان و تالابهای مهم با هماهنگی معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان با بهره گیری از خدمات مراکز علمی و تخصصی.

- اعمال نظارت تخصصی برهرگونه فعالیت در مناطق تحت حفاظت و ارائه رهنمودهای لازم به واحدهای تابعه.

- همکاری با ستاد در تعیین گونه ها و جوامع گیاهی اندمیک و در خطر تهدید ه منظور حفاظت از رویشگاهها و کانونهای تنوع زیستی گیاهی استان.

- تهیه و تنظیم نقشه های جغرافیایی مناطق تحت مدیریت استان، گویا کردن عکسهای هوایی و نقشه ها و تجزیه و تحلیل مناطق براساس روشهای نوین ( GIS ) بامشارکت فعال واحدهای تابعه.

- تهیه و تنظیم گزارش های لازم در مورد فعالیتها و ارائه به مقام مافوق.

- انجام اقدامات لازم بمنظور دفع حیوانات وحشی که به کشاورزان و دامداران آسیب می رسانند با هماهنگی واحدهای ذیربط براساس دستورالعمل های ابلاغی از ستاد.

- صدور مجوز جهت تهیه نمونه از گونه های گیاهی و جانوری به منظورانجام برنامه های تحقیقاتی.

- تهیه نمونه برای موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاههای حیات وحش با هماهنگی دفاتر تحقیقاتی ذیربط.

- اقدام در زمینه تهیه انواع پروانه های شکار وصید و دفترچه ویژه شکارچیان.

- صدور پروانه های شکار وصید در حوزه استحفاظی مطابق با دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات جاری.

- اقدام در زمینه اعمال محرومیت های شکارو صید در مورد متخلفین.

- شناسایی و برآورد ضرورت احداث و مرمت ساختمان های محیط بانی و تجهیزات مورد نیاز آن و امکاناتی نظیر آب و برق و.......

- برنامه ریزی جهت خرید مستثنیات در مناطق تحت مدیریت و تعیین حقوق ارتفاقی دامداران و کشاورزان.

- انجام برنامه ریزی لازم جهت ایجاد جاده آتش بر، حصارکشی و فنس کشی در بخشی از مناطق تحت مدیریت.

- انجام اقدامات لازم درخصوص احداث آبشخور و تامین منابع آبی مورد نیاز حیات وحش در مناطق تحت مدیریت.

- انجام اقدامات لازم بمنظور اطفای حریق در مناطق تحت مدیریت با همکاری مراجع ذیربط.

- انجام اقدامات لازم بمنظور تامین خودروی، موتورسیکلت، قایق و..... مورد نیاز در مناطق تحت مدیریت با هماهنگی یگان حفاظت.

- انجام سایر امور مربوط که از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.