" شعار روز زمین پاک: حفاظت از گونه های زیستی، نه به زباله و پلاستیک "

ارتباط مستقیم با مدیریت اداره محیط زیست لرستان