حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند: از زمین حفاظت کنید که آن مادر شماست.

ارتباط مستقیم با مدیریت اداره محیط زیست لرستان