امام صادق علیه السلام فرمودند: درختان میوه را قطع نکنید که خداوند بر شما عذاب فرو می ریزد.

ارتباط مستقیم با مدیریت اداره محیط زیست لرستان