پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: شکستن شاخه ای از درختان در نزد من مانند شکستن بال فرشتگان است.

ارتباط مستقیم با مدیریت اداره محیط زیست لرستان