پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

نشست تخصصی راهکارهای حفاظت از سمندر لرستانی

توسط اکرم احمدی (دیدگاه‌ها: 0)

دوشنبه 21 اسفند 1391

 

 

 

نشست تخصصی بررسی راهکارهای حفاظت از سمندر لرستانی در محل اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان درخصوص "گونه سمندر لرستانی" بارویکردبررسی چالشها وپیشنهادات ولزوم مدیریت یکپارچه باتوجه به محدوده های پراکنش این گونه وضرورت حفاظت ازآن درداخل زیستگاه اصلی خودبرگزار گردید .

این نشست باحضورمدیرکل محترم دفترتنوع زیستی وحیات وحش سازمان جناب آقای دکترمحمدی ،کارشناس مسئول محترم دفترتنوع زیستی وحیات وحش سازمان جناب آقای مهندس مبارکی،معاون محترم محیط طبیعی استان چهارمحال و بختیاری جناب آقای مهندس نظری،کارشناس مسئول محترم حیات وحش استان خوزستان جناب آقای مهندس الوندی وهمچنین مدیرکل ،معاون محیط طبیعی وکارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان تشکیل گردید.files/news/khabar/sa2.jpg

دراین جلسه پس ازاستماع گزارش آقای مهندس مبارکی وتبادل نظراعضاء پیرامون موضوع مواردذیل به تصویب رسید.

1-   باعنایت به حضورنمایندگان محترم استانها درجلسه ونظربه اهمیت گونه "سمندر لرستانی"مقررشدبه منظورجلوگیری اززنده گیری،عرضه ،خریدوفروش وقاچاق این گونه هماهنگی ومکاتبات لازم بادستگاههای ذیربط(نیروی انتظامی،گمرک،دامپزشکی،شهرداری،پلیس راه و...)به عمل آید.

2-   مقررشد به منظورجلوگیری ازهرگونه زنده گیری،خرید،فروش وقاچاق "گونه سمندر لرستانی" خصوصا درایام پایانی سال ازطریق رسانه های ملی ومحلی به ویژه صداوسیما ،موضوع غیرقانونی بودن مواردفوق ،اعمال وافزایش ضرروزیان مربوطه اطلاع رسانی واقدامات حفاظتی را بابرنامه ریزی تشدیدنمایند.

3-   نظربه اهمیت وپراکنش زیستگاههای "سمندر لرستانی" مقررگردید ازطریق دفترتنوع زیستی وحیات وحش سازمان درموردگونه های کشف وضبط شده دستورالعملی به منظوروحدت رویه تاقبل ازنوروز92تدوین ومراتب طی نامه ای به استانهای مربوطه اعلام گردد.

4-   مقررشدبرنامه عملی برای حفاظت گونه سمندر لرستانی پس ازتکمیل وارسال اطلاعات موجودتوسط استانها قبل ازسال 92درقالب جدول طراحی شده "کپی پیوست" بوسیله دفترتنوع زیستی وحیات وحش سازمان درپایان اردیبهشت ماه 92تدوین وبه استانهای مربوطه ابلاغ گردد. 

5-   حسب حضورنمایندگان محترم استانها درجلسه ونظربه اهمیت "گونه سمندر لرستانی" مقررشدمدیران محترم کل استانهای مربوطه حداکثرظرف یک هفته نسبت به معرفی نماینده (رابط) به دفترتنوع زیستی وحیات وحش سازمان اقدام نمایند.

6-   باتوجه به اینکه برروی مسائل زیستی گونه مطالعات کافی انجام نگرفته است،مطالعه وتحقیق برروی این گونه دراولویت های پژوهشی استانها قرارگیرد.وحتی المقدورسعی شودکه درقالب حمایت ازپروژه های دانشجویی مطالعاتی برروی این گونه درهراستان صورت پذیرد.

7-   تمهیدات لازم به منظوراستفاده از ظرفیتهای بین المللی جهت حفاظت ازگونه سمندر لرستانی ازطریق دفترتنوع زیستی وحیات وحش سازمان اندیشیده شود.

8-   پیگیری لازم ازطریق دفترتنوع زیستی وحیات وحش سازمان به منظورانجام مطالعات تکمیلی درقالب یک پروژه تحقیقاتی وبررسی دقیق کلیه عواملی که درحیات این جانورموثرهستند جهت حفاظت وحراست ازگونه سمندرلرستانی باتوجه به پروژه های بین المللی که درحوزه زاگرس درحال انجام است به عمل آید.

9-   مقررشدبه منظورمدیریت صحیح فرصتها وبهره گیری مطلوب ازتوانمندی ها واطلاعات سایردستگاهها وNGOها ودانشگاهها،بانک اطلاعات متخصصین ومطالعات انجام شده سمندرلرستانی دراداره کل حفاظت محیط زیست لرستان تشکیل گردد.

10-باتوجه به پراکنش نقطه ای " گونه سمندرلرستانی" ،زیستگاههای موجودومحدوده های پیشنهادی درقالب فرم مناطق چهارگانه توسط استانهای مربوطه تهیه وبه دفترزیستگاهها وامورمناطق جهت ارتقاءسطح این مناطق اقدام لازم معمول گردد.

11-  نظربه اهمیت "گونه سمندرلرستانی" ووجودگونه اندمیک ومنحصربه فرد ماهی کورغاردراستان لرستان ،محدوده (بخش پاپی) ،احداث پاسگاه محیط بانی ومرکزپژوهشی زیست محیطی برای انجام مطالعات وتحقیقات علمی برروی این دوگونه وتامین نیرووتجهیزات وامکانات ازجمله خودرو وموتورسیکلت باهماهنگی دفترتنوع زیستی وحیات وحش سازمان دردستورکارواولویت دفاترستادی سازمان قرارگیرد

12- باهماهنگی دفترتنوع زیستی وحیات وحش سازمان ،زیستگاهی که شرایط لازم برای رهاسازی گونه های کشف وضبط شده "سمندرلرستانی" رادراستان لرستان دارا باشدشناسایی وگونه های کشف وضبط شده درآن رهاسازی گردند.

13-  مقررشدباتوجه به همجواری و پراکنش زیستگاههای استان لرستان بااستان ایلام وشرایط متناسب زیستگاهی ،اداره کل محترم حفاظت محیط زیست استان ایلام باهماهنگی دفترتنوع زیستی وحیات وحش سازمان نسبت به بررسی ومطالعه وانجام کارهای میدانی جهت شناسایی زیستگاههای احتمالی " گونه سمندرلرستانی" اقدام نمایند.

 

 

 

بازگشت

افزودن یک دیدگاه