رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر مسلمانی درختی بنشاند یا کِشته ای بکارد و انسان یا پرنده یا چارپایی از آن بخورد، برای او صدقه محسوب می شود.

ریاست اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

مهرداد فتحی بیرانوند

مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان لرستان

 

  • پیام مدیرکل

ریش سفیدان زاگرس هنوز هم «گازرده» را به یاد می آورند و گله های آهوی سرکن و مدبه را فراموش نکرده اند .

شاهدان ترکتازی ((پازن ها)) بر صخره های سن بران و یافته پیر شده اند، رقص ناموزون «پت ها» در سزار جایگزین بندبازی ((حاجی باریکاو)) با سرشاخه های آبشار بیشه شده است و نسیم ((گهر رود)) حتی در ((پنبه کار)) ریه های سیمانی را نمی نوازد ...

گلسنگ های مخملکوه مسموم و شادابکوه تسخیر گردیده ، تاوان سربلندی «گله با دوش» از ارس های سر به زیر اشترانکوه مطالبه میشود و قفس دلدادگی بلوط و ((شیرکدار)) شده است کبک های تشنه با خرس بی زبان هم ناله شده اند و پلنگ مصدوم چم چیت به تیرگی ((تیره)) و تعفن ((ماربره)) می اندیشد و ((محیط بان )) تنهاست . تنهای تنهای تنهاست ...

حفاظت از محیط زیست حلقه مفقوده ی توسعه پایدار گردیده ، از اینرو بیشتر فعالیتهای این اداره کل با هدف تغییر نگرش و روشهای استفاده از طبیعت و به نوعی ساماندهی رابطه انسان با محیط زیست برنامه ریزی و انجام شده است . پشتوانه مان در این راه آموزه های دینی و فرهنگ غنی ایران اسلامی و شاه بیت قانون اساسی اصل مترقی پنجاهم بوده است .

جا دارد از حمایت های همه جانبه معاون محترم رئیس جمهور و مقام عالی سازمان سر کار خانم ابتکار و معاونین محترم ایشان و مدیران کل محترم ستادی سازمان و توجه مسئولین محترم استان کمال سپاس و امتنان داشته باشیم و از همکاران عزیزم در اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان تشکر ویژه داشته باشیم .

مهرداد فتحی بیرانوند