پیامبر اکرم (صلی الله) فرمود: برای شهادت حسین علیه السلام، حرارت و گرمایی در دل های مومنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.

ریاست اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

مهرداد فتحی بیرانوند

مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان لرستان

 

  • پیام مدیرکل

ریش سفیدان زاگرس هنوز هم «گازرده» را به یاد می آورند و گله های آهوی سرکن و مدبه را فراموش نکرده اند .

شاهدان ترکتازی ((پازن ها)) بر صخره های سن بران و یافته پیر شده اند، رقص ناموزون «پت ها» در سزار جایگزین بندبازی ((حاجی باریکاو)) با سرشاخه های آبشار بیشه شده است و نسیم ((گهر رود)) حتی در ((پنبه کار)) ریه های سیمانی را نمی نوازد ...

گلسنگ های مخملکوه مسموم و شادابکوه تسخیر گردیده ، تاوان سربلندی «گله با دوش» از ارس های سر به زیر اشترانکوه مطالبه میشود و قفس دلدادگی بلوط و ((شیرکدار)) شده است کبک های تشنه با خرس بی زبان هم ناله شده اند و پلنگ مصدوم چم چیت به تیرگی ((تیره)) و تعفن ((ماربره)) می اندیشد و ((محیط بان )) تنهاست . تنهای تنهای تنهاست ...

حفاظت از محیط زیست حلقه مفقوده ی توسعه پایدار گردیده ، از اینرو بیشتر فعالیتهای این اداره کل با هدف تغییر نگرش و روشهای استفاده از طبیعت و به نوعی ساماندهی رابطه انسان با محیط زیست برنامه ریزی و انجام شده است . پشتوانه مان در این راه آموزه های دینی و فرهنگ غنی ایران اسلامی و شاه بیت قانون اساسی اصل مترقی پنجاهم بوده است .

جا دارد از حمایت های همه جانبه معاون محترم رئیس جمهور و مقام عالی سازمان سر کار خانم ابتکار و معاونین محترم ایشان و مدیران کل محترم ستادی سازمان و توجه مسئولین محترم استان کمال سپاس و امتنان داشته باشیم و از همکاران عزیزم در اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان تشکر ویژه داشته باشیم .

مهرداد فتحی بیرانوند